Mediacentrum
Úvěrové pojištění je nutné, Peníze a my, 22. 11. 2004
Každý, kdo uvažuje o hypotéce nebo větším úvěru, by měl mít dostatek odpovědnosti k sobě a svým blízkým a pojistit se. Hovořili jsme o tom s Danou Hermanovou, finanční poradkyní realitní společnosti Nejlepší bydlení.

Kdo si chce vzít hypotéku, pak by měl již předem počítat s tím, že banka může chtít pojištění úvěru. O co se vlastně jedná?

Pojištění úvěru je životní pojištění dlužníka. Dojde-li k úmrtí pojištěného dlužníka, vyplatí pojišťovna plnění z pojistné smlouvy bance, od níž měl dlužník půjčku. V takovém případě banka většinou neuplatňuje sankce za předčasné splacení úvěru.

Je možné použít libovolné životní pojištění?

Pojištění musí splňovat několik podmínek. Musí být uzavřeno pro případ smrti dlužníka a pojistná částka by měla dosahovat minimálně výše dlužné částky. Plnění musí být vinkulováno ve prospěch věřitelské banky. a také sjednáno na celou dobu splácení dluhu. Některé banky přímo jmenovitě doporučují vhodné pojišťovny a to buď ty, které patří do jejich finanční skupiny, anebo ty, s nimiž mají smlouvy.

Jaké jsou možnosti takového pojištění?

Obecně lze říci, že je možné uzavřít pojištění rizikové nebo rezervotvorné. To první je pojištění, kdy se celé zaplacené pojistné spotřebuje na krytí rizika z pojistky. Znamená to, že když takové pojištění skončí, aniž došlo k pojistné události, pojišťovna žádné peníze pojištěnému nevyplatí.
Druhé, tzv. rezervotvorné pojištění je takové, kdy kromě zaplaceného rizika se část pojistného ukládá na konto pojištěného, tam se zhodnocuje podle hospodaření pojišťovny v různých pojišťovnou spravovaných fondech a když pojištění skončí, pojišťovna vyplatí tuto část zhodnocených prostředků pojištěnému či oprávněné osobě (nastane-li pojistná událost).

Týkají se tohoto pojištění také daňové úlevy?

Daňové úlevy jsou možné pouze na rezervotvorné životní pojištění, které trvá alespoň 5 let a zároveň skončí po dosažení 60 let pojištěného. Pokud tedy pojištěný tak dlouho splácí dluh, je využití daňových úlev možné.

Je nutné po celou dobu splátek platit pojištění na celou původní dlužnou částku?

Opět je více možností. U rezervotvorných pojištění je výše pojistné částky většinou stálá, i když dnes již existují na trhu variabilní pojistky, kdy je možno pojistnou částku měnit dle potřeby. Rizikové pojištění je možné uzavřít na konstantní pojistnou částku ve výši původního dluhu. V případě úmrtí dlužníka doplatí pojišťovna bance úvěr a zbylé prostředky vyplatí oprávněné osobě určené ve smlouvě. Je možné také uzavřít pojištění pouze na aktuální zůstatek dluhu. Každý rok se potom pojistná částka snižuje o 1/n, přičemž n je počet roků, na něž bylo pojištění (a také splácení úvěru) sjednáno.

Je možné si k tomuto pojištění sjednat i nějakou další pojistnou ochranu?

Ano, vřele doporučuji mít alespoň ještě i kvalitní úrazovou pojistku. Pokud se dlužník stane třeba účastníkem dopravní nehody a bude se dlouhodobě léčit či mu zůstanou trvalé následky, jeho pracovní uplatnění může být velmi ztíženo. Splácet půjčku bude však muset i nadále. Z životní pojistky nic nedostane, ale úrazová pojistka mu může hodně pomoci. Je možno pojistit si také trvalou invaliditu, závažné nemoci, ztrátu zaměstnání a dávky v nemoci.
Poslední dvě možnosti je ale vhodné dobře uvážit, jedná se o dosti nákladné pojištění s omezujícími podmínkami výplaty pojistného plnění.

Jaké podmínky pro životní pojištění musí pojištěný splňovat?

Obecně je ideální, je-li mladý a zdravý. Pojišťovny se pochopitelně jako komerční instituce snaží jít cestou minimálního rizika, že budou muset platit. Proto s věkem se pojistné zdražuje. Také při zdravotních obtížích je nutné stanovisko lékaře, případně revize lékaře pojišťovny a je zde třeba počítat s vyšším pojistným Se závažnějšími zdravotními problémy je již klient nepojistitelný. To se týká i věku, i když zde je tolerance pro vstupní věk pojištěného až do 65 let.

Kdy banka pojištění úvěru vyžaduje?

Obecně se pojištění vyžaduje v případech, kdy je úvěr poskytnut jedinému dlužníku či má-li hlavní dlužník mnohem vyšší příjmy než spoludlužník (např. manželka). Osobně zastávám názor, že alespoň rizikové pojištění na zbytek úvěru spolu s dobrým úrazovým pojištěním by měl mít každý, kdo si bere hypotéku či vyšší úvěr. Pokládám to za projev zodpovědnosti k sobě i těm nejbližším, kteří by v krizovém případě tento dluh zdědili.


www.nejlepsibydleni.cz
<< Zpět do Mediacentra <<