Mediacentrum
Co by měl vědět zájemnce o hypotéku? Deníky Moravia a Bohemia, 13.3.2006
Někteří zájemci o hypotéku si dost dobře neuvědomují, že kromě dostatečné solventnosti musí být ještě pojištění.

Václav Hosnedl

Základním znakem hypotéky je, že úvěr bývá zpravidla zajištěn zástavou nemovitosti. Žadatel o úvěr tedy musí splnit současně dvě podmínky – mít dostatečnou bonitu a vhodnou nemovitost na zástavu.
Nemusí se přitom jednat pouze o nemovitost pořizovanou z hypotečního úvěru, ale může jít i o jinou vhodnou, třeba i cizí, pokud majitel se zástavou souhlasí. Samozřejmě i tato „jiná“ nemovitost musí splňovat určité podmínky:
- musí být zapsána na listu vlastnictví a evidována v katastru nemovitostí
- musí být bez závažných věcných břemen a také musí mít dostatečnou hodnotu - výše půjčky by měla odpovídat až 70% tržní hodnoty této nemovitosti.

Na vyšší půjčky (odpovídající 100% ceny nemovitosti) požadují většinou banky další zajištění, tím bývá často např. životní pojištění. Většina zájemců o hypotéky často reaguje záporně na zřízení životního pojištění slovy „ to jsou zbytečně vyhozené peníze, mě se přece nic nestane, už tak je pro mě splátka hypotéky dost vysoká“. Bohužel si však neuvědomují existující riziko pro své blízké v případě jejich úmrtí. Proto si v následujících řádcích přiblížíme problematiku tzv. „levnějšího typu“ životního pojištění, tzv.rizikového (nebo také dočasného), které může zabránit nepříjemnostem po úmrtí klienta při nesplácení hypotéky.

Co je rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění je určeno pro případ smrti. Pojistnou událostí je v tomto případě smrt pojištěného z jakékoliv příčiny v době platnosti pojistné smlouvy. Po jejím uplynutí pojištění bez náhrady zaniká. Protože tento produkt zcela postrádá spořící složku, lze jeho pomocí dosáhnout příznivějšího poměru ceny a výkonu, pokud je cílem výlučně zajištění pro případ smrti. Pojistné ovšem nelze v žádném případě odečíst od daňového základu.

Klient si může sjednat buď rizikové pojištění s pevnou pojistnou částkou nebo s klesající pojistnou částkou. Pojištění s pevnou pojistnou částkou se používá pří potřebě dosáhnout stále stejně vysoké pojistné ochrany (např. zajištění finančně závislých osob). Pojištění s klesající pojistnou částkou se často označují jako úvěrová životní pojištění a jsou určena k pojištění osob splácející úvěr ( v případě pojistné události pojišťovna většinou přímo bance, někdy oprávněné osobě, uhradí nesplacenou část úvěru, výše pojistné částky by měla odpovídat nesplacené části úvěru).

Cena pojištění
Cena pojištění závisí na pojistné částce, vstupním věku a pohlaví pojištěného, délce trvání
pojištění. Pro ilustraci uveďme příklad, že klient si bude brát hypotéku ve výši 1 000 000,-Kč kterou, bude splácet 20 let. Klientem bude:

a) muž ve věku poj.s pevnou poj.částkou poj.s klesající poj.částkou
měs.pojistné měs.pojistné
30r. 260,-Kč 155,-Kč
35r. 360,-Kč 227,-Kč
40r. 550,-Kč 339,-Kč
45r. 860,-Kč 511,-Kč

b) žena ve věku poj. s pevnou poj.částkou poj.s klesající poj.částkou
měs.pojistné měs.pojistné
30r. 220,-Kč 114,-Kč
35r. 260,-Kč 155,-Kč
40r. 360,-Kč 227,-Kč
45r. 550,-Kč 339,-Kč


Základní pojištění pro případ smrti bývá někdy automaticky rozšířeno o tzv.zproštění od placení pojistného. Jedná se o druh pojištění, jehož pojistnou událostí je přiznání plného invalidního důchodu pojištěnému nebo pojistníkovi. V případě pojistné události je pojistník osvobozen od placení pojistného.Pojistnou ochranu lze formou připojištění většinou rozšířit o krytí dalších rizik, zejména úraz nebo vážné onemocnění.


Autor je finanční poradce společnosti Nejlepší bydlení
www.nejlepsibydleni.cz

<< Zpět do Mediacentra <<