Mediacentrum
Výnosné spoření má punc jistoty, deníky Bohemia a Moravia, příloha Penzijní připojištěn, 10. 4. 2006
Václav Hosnedl

V poslední době se stále častěji hovoří o penzijním připojištění jako o vysoce vhodné formě spoření na penzi. Ve světě je toto připojištění už zcela běžnou záležitostí, o jehož výhodách nelze pochybovat.
V roce 1994 byl také u nás schválen zákon o penzijním připojištění, na jehož základě u nás působí řada penzijních fondů.

K čemu je dobré penzijní připojištění
Penzijní připojištění představuje nejvýhodnější formu spoření podporovanou státem, která může lidem usnadnit život. Jak ukazují zkušenosti z posledních let, demografická situace obyvatel vytváří stále větší tlak na státní důchodové systémy. Je tedy velmi pravděpodobné, že důchodový systém projde v budoucnu radikálními změnami. Individuálně naspořené peníze proto představují v zemích EU stále významnější část příjmů osob v důchodovém věku. Spoření na penzi se však začíná stále více využívat i u nás, o čemž svědčí i rostoucí počet klientů. Do systému penzijního připojištění je dnes zařazeno více než 2,7 milionu osob.

Tento způsob připojištění představuje výhodnou alternativu dlouhodobého ukládání finančních prostředků za účelem udržení určité životní úrovně i po odchodu do starobního, popřípadě i invalidního důchodu. Za pomocí výnosů připisovaných penzijním fondem a poskytovaného státního příspěvku si můžete snadno vytvořit dostatečnou finanční rezervu pro období, kdy dochází ke všeobecnému poklesu příjmu. Jako velmi výhodné se jeví zejména využití daňových úlev, které rovněž výrazně přispívají k efektivnímu zhodnocení uložených příspěvků. Novela zákona
z roku 1999 rozšiřuje řadu výhod penzijního připojištění o daňové úlevy poskytované fyzickým i právnickým osobám a tím zvyšuje rozsah státní podpory této formy individuálního spoření.

V praxi to znamená, že účastník uzavře smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem, platí příspěvky ve výši a lhůtě, které si sám určí a penzijní fond mu zajistí odpovídající státní příspěvek a výnosy z hospodaření s těmito prostředky.Výše poskytovaného státního příspěvku je od 50, -Kč (při úložce 100,- Kč měsíčně) do 150,- Kč (při úložce od 500,-Kč měsíčně). Při úložkách od 600,- Kč měsíčně je možné snížení základu daně fyzických osob až do výše 12000,- Kč.
Peníze klientů zhodnocují penzijní fondy na základě zákonem stanovených podmínek. Ty umožňují, aby bylo možné dosahovat nadinflačních výnosů. Jako příklad uveďme, že v roce 2003 byla inflace v České republice 0,1 procent a zhodnocení Penzijního fondu České pojišťovny činilo 3,1 procenta.

Smlouvu o penzijním připojištění může uzavřít každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky. Touto osobou může být i cizinec, který však musí mít přiděleno rodné číslo od České správy sociálního zabezpečení.

Penzijní fondy nabízí svým klientům kvalitní penzijní plány se všemi druhy penzí, které jsou definované zákonem č.42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění, včetně jejich kombinací:
· Podmínkou výplaty starobní penze je dosažení věku 60 let a placení příspěvků po dobu pěti let,
· Výsluhovou penzi, na kterou vzniká nárok bez ohledu na dosažený věk již po 15 letech spoření,
· Pozůstalostní penzi, která je vyplácena fyzické osobě určené ve smlouvě v případě úmrtí klienta, který alespoň tři roky platil příspěvky,
· Nárok na invalidní penzi vzniká klientovi, který spořil nejméně tři roky a byl mu přiznán plný invalidní důchod z důchodového zabezpečení.

Jestliže se na penzijním připojištění svého zaměstnance účastní i zaměstnavatel, je to pro zaměstnance velice výhodná možnost odměňování:
· Příspěvek zaměstnavatele na účet zaměstnance lze zahrnout do nákladů zaměstnavatele až do výše 3% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení zaměstnance,
· Příspěvky zaměstnavatele jsou osvobozeny od daně z příjmů až do výše 5% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení,
· Z příspěvků zaměstnavatel neplatí pojistní na sociální a zdravotní zabezpečení,
· Zaměstnavatel sám definuje podmínky, za kterých bude svým zaměstnancům příspívat např. výkonnost, odbornost,spolehlivost,kvalifikace zaměstnance,


V poslední době se mezi zaměstnanci stávají mimoplatové složky mzdy důležitým motivačním prvkem, a v této souvislosti i obliba penzijního připojištění. Poskytnout zaměstnancům zajímavý bonus v podobě výhodného penzijního připojištění, pomoci jim zabezpečit se do neproduktivního věku a přitom využít možnosti daňových úspor je jistě možnost, o které se vyplatí vážně uvažovat.


Autor je poradce společnosti Nejlepší bydlení
www.nejlepsibydleni.cz


<< Zpět do Mediacentra <<