Mediacentrum
S kvalitou rostou i ceny za bydlení, Peníze a my, 15. 11. 2004
Podmínky pro bydlení v České republice se téměř dají srovnat se situací v zemích Evropské unie. Zvyšuje se kvalita bydlení a zároveň rostou ceny, které je třeba za střechu nad hlavou zaplatit. Hovořili jsme o tom s Lubošem Koutníkem, jední z oblastních ředitelů realitní kanceláře Nejlepší bydlení.

Jak bychom mohli definovat složení bytového fondu u nás?
Bytový fond je tvořen z 51 % byty ve vícepodlažních domech, z toho cca 1,2 mil. bytů je v domech postavených panelovou technologií. V mezinárodním srovnání je neuspokojivý zejména plošný standard bytů. Velkým problémem je technické zastarání velké části bytového fondu způsobené dlouhodobě zanedbávanou údržbou; alarmující je zvláště stav panelových objektů. Kvalita bytového fondu je naopak zcela uspokojivá z hlediska vybavenosti bytů hygienickým zařízením a z hlediska způsobu vytápění.
Fungování trhu bydlení zde ovlivňuje i zhoršující se možnost dojíždění (zhoršující se obslužnost některých území hromadnou dopravou a trvale se zvyšující ceny pohonných hmot), nízká možnost získání dostupného bydlení v lokalitách s relativně vyšší mírou nabídky pracovních příležitostí. Relativně vysoké je průměrné stáří bytového fondu: rodinné domy - 60,3 let; nájemní domy - 36,2 let (odhad MMR).

Jsou všechny byty na území ČR obydlené, nebo je zde také určité procento bytů, co nejsou využité trvale?
V roce 1998 bylo v ČR 371 512 trvale neobydlených bytů. Největší část bytů představovaly byty v rodinných domcích užívaných jako rekreační chalupy (bez rekolaudace). Tato vesnická stavení jsou pro trvalé bydlení využitelná jen v malém rozsahu; důvodem je zejména jejich lokalizace v oblastech s velmi omezenou nabídkou pracovních míst. V rámci skupiny dočasně prázdných bytů činí v současnosti největší podíl byty neužívané v důsledku neuzavřených restitučních nároků, soudních sporů, exekucí atd. Počet trvale užívaných bylo v roce 1999 : 3 731 165 bytů.
Vzhledem k tomu, že již v době 1999 cca 400 tis. domácností nemělo samostatný byt a žilo ve společném bytě s jinou domácností (přičemž ve dvou třetinách se jednalo o tzv. nechtěná soužití) a vzhledem k tomu, že objem bytové výstavby byl relativně nízký, lze říci, že v posledních letech se situace s výstavbou nových bytů zlepšuje.

Dochází ve skladbě bytového fondu k nějakým změnám?
Po roce 1989 došlo postupně k následujícím změnám ve skladbě bytového fondu. Soukromý nájemní sektor, který vznikl zejména na základě restitucí nemovitostí, tvoří v současné době zhruba 6 %, tj. 215 tis. bytů (s naprostou převahou bytů s regulovaným nájemným).
V roce 1991 byly převedeny tzv. státní byty do vlastnictví obcí; vznikl tím obecní nájemní bytový fond, který představuje v současné době cca 24 % celkového bytového fondu, tj. cca 880 tis. Bytů. Tento sektor se však postupně zmenšuje, protože obce část svého bytového fondu privatizují, nejčastěji stávajícím nájemníkům.
Družstevní byty, které jsou postupně převáděny do vlastnictví členů družstev, představují v současné 19 % bytového fondu, tj. cca 704 tis. bytů.
Vlastnické byty v bytových domech (včetně převedených družstevních bytů) tvoří nyní asi 6 % bytového fondu, tj. 230 tis. bytů. Vlastnické byty v rodinných domech tvoří cca 40 % bytového fondu, tj. 1 490 tis. bytů.
Skladba bytového fondu v členění na nájemní a vlastnický sektor odpovídá zhruba skladbě v zemích Evropské Unie.

Jak do toho zasahuje nové bytová výstavba?
Po roce 1990 došlo k výraznému snížení nové bytové výstavby; pokles trval zhruba do roku 1993. Od roku 1994 dochází k trvalému nárůstu počtu zahájených bytů, který je postupně následován nárůstem počtu bytů dokončených. Vývoj vyplývá také z následující tabulky

Ceny bytů v poledních deseti letech ovšem výrazně vzrostly. Jak?
Průměrná pořizovací hodnota dokončeného bytu od roku 1990 do roku 1997 v bytových domech, stejně jako v rodinných domech, vzrostla více než 6x (v bytových domech ze 171 449 Kč na 1 083 200 Kč a v rodinných domech ze 340 134 Kč na 2 0143 600 Kč). Přitom čisté peněžní příjmy domácností vzrostly ve sledovaném období zhruba třikrát. Nabídková cena nového bytu se pohybovala v těchto letech v rozmezí 15 - 27 000 Kč/m2 podle použité technologie, typu výstavby a lokality.<< Zpět do Mediacentra <<